5 klimatycznych profili na instagramie

O tym, że uwiel­biam In­sta­gram nie będę się teraz roz­wo­dzić, bo wiecie i prze­cież pi­sałam o tym cał­kiem nie­dawno. Dzi­siaj chcia­łabym po­dzielić się z wami pię­cioma pro­fi­lami na tym por­talu, które uwiel­biam, bo… są dla mnie piękne i przede wszystkim roz­ta­czają nie­zwykły klimat, który zwykłe zdjęcie czyni ma­gicznym.

Czytaj dalej

Kiedy nie mam czasu

kiedy nie mam czasu

Kiedy nie mam czasu, czytam dwa razy więcej niż zwykle. Oglądam od­cinek se­rialu wie­czorem. Czasem nawet film. Jem wtedy po­rządny obiad, mam czas na pa­rzenie czer­wonej her­baty zgodnie z in­strukcją i na­pi­sanie postu.

Czytaj dalej

Share Week 2016

share week 2016

W tym roku po raz pierwszy biorę udział w Share Weeku, a jest to już piąta edycja. Do­my­ślam się, że wszyscy wiemy o co chodzi — au­torzy po­le­cają au­torów, ale nie tylko u siebie w po­ście, bo rów­nież w for­mu­larzu na blogu au­tora akcji, An­drzeja Tu­chol­skiego.

Czytaj dalej

Jak to jest być estetką?

ala

Cięte kwiaty w wa­zonie, kawa z pianką w naj­ład­niej­szej fi­li­żance, owsianka, która za­miast szarej papki przy­po­mina małe dzieło sztuki — to przy­kłady na dro­biazgi co­dzienne, które po­ka­zują, że da się żyć milej.

Czytaj dalej

Gdzie dobrze zjeść w Zakopanem?

5

Nie od dziś wia­domo, że ko­bietę bardzo łatwo wprawić w stan za­do­wo­lenia i za­chwytu. Wy­starczy dać jej czas na długie za­kupy, czy­tanie książki przy lampce bia­łego wina albo włą­czyć jej ulu­biony se­rial i po­wie­dzieć: ty sobie oglądaj, a ja po­zmywam na­czynia po obiedzie.

Czytaj dalej

Moda w rytmie “wolniej”

modawrytmiewolniej

Wpis go­ścinny Alicja Polak z bloga Sel­lektor W dzi­siej­szych cza­sach coraz więcej osób chce zwolnić. Od­rzu­camy życie w biegu i ciągły pęd na rzecz ce­le­bro­wania zwy­czajnej co­dzien­ności.

Czytaj dalej